ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване преди да използвате електронният ни магазин за поръчки: https://www.royalbabybg.com .

I.ДЕФИНИЦИИ

„ОБЩИ УСЛОВИЯ” – означава настоящите Общи условия.

1. „ТЪРГОВЕЦ” е търговско дружество”РОЯЛ БЕЙБИ БГ” ЕООД, регистиррано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 205762266, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Вълко Шопов 2Б, ет.8, ап.38, представлявано от Павел Павлов, телефон за контакт: 0888 998 928, имейл: info@royalbabybg.com, с физически магазин „Royal Baby“ с адрес: гр. Пловдив, Беломорски 1 №27 В и електронен магазин за поръчки: https://www.royalbabybg.com
2. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което посещава и/или използва електронния магазин, за да направи избор и с това да уведоми ТЪРГОВЕЦА за своето намерение да закупи предлагани от него стоки.
3. „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът https://www.royalbabybg.com , който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ за поръчка и евентуална покупко-продажба на конкретна стока.
4. „ПОРЪЧКА” е направеният от ПОТРЕБИТЕЛЯ целенасочен и осъзнат избор на една или повече стоки с цел покупка от електронния магазин.
5. „ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА” е сключеното чрез електронния магазин www.royalbabybg.com споразумение за покупко-продажба, на една или повече стоки от разстояние между ТЪРГОВЕЦ и ПОТРЕБИТЕЛ, и се счита за валиден от момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласи с всички условия и правила за използване на електонният магазин www.royalbabybg.com, които са публикувани ТУК, с отбелязване на отметката за съгласие с Общите условия и правила на Роял Беби БГ ЕООД преди завършване на поръчката и натискане на бутона „ПОРЪЧВАНЕ“
6. „НАЛИЧНА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ“ :

– Стока, която е нефабричен артикул, произведен и доставен съгласно спецификациите на ПОТРЕБИТЕЛЯ и служещ за неговите индивидуални нужди (тези стоки са със статут „Индивидуална поръчка“)

– Стока, която не се поддържа на склад от ТЪРГОВЕЦА,  и се доставя специално за конкретния ПОТРЕБИТЕЛ (тези стоки са със статут „Индивидуална поръчка“)

7. „КУРИЕР” е логистичен партньор на ТЪРГОВЕЦА, който физически доставя закупената стока до посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

II. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Тези Общи условия имат за цел и уреждат взаимоотношенията между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, който използва електронния магазин https://www.royalbabybg.com .

Чл.2. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес https://www.royalbabybg.com, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия и правила и всички последващи промени в тях. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с останалото приложимо законодателство в Република България и Европейския съюз.

III. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл.3. Чрез интернет магазина https://www.royalbabybg.com ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да разглежда, избира, поръчва една или повече от предлаганите от ТЪРГОВЕЦА стоки, с което при завършване и изпращане към ТЪРГОВЕЦА на поръчката сключва и договор за Покупко-Продажба и доставка.

Чл.4. Съдържанието на интернет магазина https://www.royalbabybg.com, включително, но не само целият текст, a и всички изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не е в разрез с настоящите Общи условия, без писменото разрешение на “РОЯЛ БЕЙБИ БГ” ЕООД, е изрично забранено.

Чл.5. Разглеждането на интернет магазина https://www.royalbabybg.com  е напълно свободно и достъпно от всички точки на света. Потребителите имат право да разглеждат електронния магазин, както и да отпечатват извадки от него единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазват всички надписи върху съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост.

Чл.6. Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на”РОЯЛ БЕЙБИ БГ” ЕООД.
Чл.7. Забранено е използването на сайта www.royalbabybg.com за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
Чл.8. „РОЯЛ БЕЙБИ БГ“ ЕООД не съхранява, а само използва данни предоставени от своите потребители  с оглед нуждите на електронния магазин за издаване на коректен документ (фактура, гаранционна карта) и коректна доставка,  в съответствие със закона.
Чл.9. За всяка стока в електронния каталог е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.
Чл.10. Всички посочени на сайта цени са крайни, в лева с включен ДДС, без включена цена на доставка, която е регламентирана в „Доставка и Плащане“ ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото по всяко време да променя цените на стоките в електронния магазин.

Чл.11. Изображенията в електронният каталог имат илюстративна цел и може да се различават незначително от реалния продукт, което само по себе си не води до дефект на продукта и начина по който се използва и не може да бъде предтекст за разваляне на Договора за Покупко-Продажба.
Чл.12. За всички неуредени в общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, във връзка с използването на електронния магазин, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.
Чл.13. При възникване на спор, страните могат да се обърнат за съдействие при разрешаването му и към организации за алтернативно разрешаване на спорове – списък на органите, признати за органи за АРС – http://www.mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html или Електронната платформа за онлайн решаване на спорове на ЕК – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

 

IV. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Чл.14. На основание ЗЗП, потребител, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от Договора за продажба от разстояние и да поиска връщане заплатената сума на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл.15. Отказът може да бъде направен и стоките да бъдат върнати при едновременно наличие на следните условия:
15.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ предварително да уведоми ТЪРГОВЕЦА,чрез попълнена бланка (която ще откриете на сайта www.royalbabybg.com , че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от Договора за продажба от разстояние, като посочи номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е направена поръчката в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е направена поръчката в сайта, стойността на поръчката и начина, по който е била заплатена и посочи банкова сметка за връщане на заплатената сума;
15.2 Поставената от производителя оригинална опаковка на стоките да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от ТЪРГОВЕЦА защитни стикери и други означения, както по стоката да няма следи от употреба и/или увреждания.
15.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ да предостави на ТЪРГОВЕЦА касов бон или платежно нареждане за закупуване на стоката.

15.4.Стоката, за която се отнася отказа от Договора за продажба да не е  била със статут  “ИНДИВИДУАЛНА ПОРЪЧКА”, “НАЛИЧНА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ”

15.5.Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране, има явни дефекти или нарушения или има липси, правото на връщане и рекламация ще бъдат уважени само ако в присъствието на Куриера бъде записана забележка в товорителницата. В този случай, моля, незабавно се свържете с нас. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на Куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред Куриера, правото на връщане, развалянена договора и рекламация може да не се приеме от ТЪРГОВЕЦА.
Чл.16. При неизпълнение на условията по чл.15, ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да откаже да приеме върнатите стоки, а при нарушен търговски вид на стоките се прилага разпоредбата на чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, като ТЪРГОВЕЦА може да възстанови част от заплатените от потребителя суми в съответствие с намалената стойност на стоките. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ по отношение на стоки и услуги, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

Чл.17. Снимките в електронният магазин са с илюстративна цел и може да има незначителни разминавания с доставеният продукт, които от своя страна по никакъв начин не оказват влияние върху изполването и безопасността на продукта и съотвено не е причина за разваляне на договора за продажба.

ЧЛ.18. Предаването на стоките, в обекта на ТЪРГОВЕЦА е изцяло ангажимент на ПОТРЕБИТЕЛЯ и всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на стоките са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. До момента на обратното предаване на стоките от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на ТЪРГОВЕЦА, рискът от случайното им погиване или повреждане се носи изцяло от ПОТРБИТЕЛЯ.

ЧЛ.19. При условие, че ПОТРЕБИЛЕЛЯТ се възползва от правото си на отказ от Доровора за продажба, поради причини различни от дефект на стоката или без причина и стоката е вече предадена на Куриер, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи стойността на куриерската услуга , за изпращането, а ТЪРГОВЕЦЪТ има право да приспадне същата стойност от сумата за връщане на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ЧЛ.20. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП и е изпълнил посочените в чл. 15 условия, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да му възстанови стойността на заплатената и върната стока/и, намалена със стойността на разходите направени от ТЪРГОВЕЦА за изпращането на заявката (ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛЯ за стойността, която ще е удържана) по банков път (по посочената по реда даден по–горе банкова сметка) в 14-дневен срок от получаване на отказа по реда на чл.21

Чл.21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от ТЪРГОВЕЦА да се извършва по банков път, независимо от използваното от ПОТРЕБИТЕЛЯ платежно средство за заплащане на извършени поръчки.

Чл.22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до физическото получаване на стоките обратно и извършване на проверка за състоянието на стоката / стоките.
ЧЛ.23. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати на ТЪРГОВЕЦА или да върне обратно стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯ е уведомил ТЪРГОВЕЦА за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ предаде обратно стоките на ТЪРГОВЕЦА преди изтичането на 14-дневния срок.

Отказ от договор

V. ОТГОВОРНОСТ

ЧЛ.24. ТЪРГОВЕЦЪТ се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
ЧЛ.24. Възможно е да са налице печатни или технически грешки в стойността на продуктите, разлики в цветовото им представяне, техния дизайн и технически характеристики и др., за което ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност. В случай на констатирани несъответствия, моля да се свържете с нас за своевременното им отстраняване.
ЧЛ.25. ТЪРГОВЕЦЪТ не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в интернет сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените услуги и други такива в същите интернет сайтове.
ЧЛ.26. ТЪРГОВЕЦЪТ не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители до електронния магазин, и не носи отговорност за такова съдържание.
ЧЛ.27. ТЪРГОВЕЦЪТ може по всяко време, по своя преценка, да премахне всеки материал изпратен от потребители.
ЧЛ.28. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от компютрите на потребителите до сървъра, върху който е разположен електронния магазин.
ЧЛ.29. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до и ползването на електронния магазин.

 

VI. ВРЪЗКИ КЪМ ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Електронният магазин може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от продавача. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Продавачът няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА

“РОЯЛ БЕЙБИ БГ” ЕООД си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на електронния магазин, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.

Настоящите Общи условия са приети от “РОЯЛ БЕЙБИ БГ” ЕООД и последната им актуализация е от 01.07.2023