ГАРАНЦИЯ и РЕКЛАМАЦИЯ

Съгласно глава V, раздел II от ЗЗП всички закупени стоки с вносител Роял Бейби ЕООД имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че ТЪРГОВЕЦЪТ отговаря за всяка липса на съответствие на стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието. Процедурата за упражняване правата на потребителите по законовата гаранция е уредена в чл. 112-115 от ЗЗП, който можете да откриете тук.

Гаранционните условия на стоки закупени от Роял Бейби БГ, с вносител или представител различен ТЪРГОВЕЦА са поемат от съответният представител със съдействието на Роял Бейби БГ, чрез неговите сервизни центрове посочени в оригиналната гаранционна карта.

Гаранцията на стоки с представител и/или вносител “Роял Бейби БГ” е валидна само за първоначалния купувач, важи от датата на покупката и се отнася за дефекти при производството или използваните материали, появили се в резултат на нормална употреба и при спазване на указаните инструкции.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация за всяко съществено несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед (който ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да извърши до три дни след получаването) или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
– производствени дефекти на стоката;
– констатирани липси на части от стоката;
– изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
– повреда на стоката при транспортирането.
При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 от ЗЗП.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената, когато за отстраняване на несъответствията ТЪРГОВЕЦЪТ е предложил да извърши ремонт на стоката или да я замени с нова.

При възникване на повреда, която съответства на условията по гаранция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да предяви гаранцията пред ТЪРГОВЕЦА на място в търговският обект на Роял Бейби БГ или чрез формата за рекламация на www.royalbabybg.com , до две години от закупуването на стоката, но не по-късно от една седмица от установяване на несъответствието с договореното, като представи продукта в оригиналната му опаковка, коректно попълнена гаранционна карта, фактура и/или касова бележка, писмено описание на несъответствието и обстоятелствата, при които се е появило, адрес и телефон за обратна връзка.

Когато при покупката не е предоставена Гаранционна карта а за гаранцията важат инструкциите за употреба е достатъчно представяне само на фактура или касова бележка.
Процедурата по предявяване на рекламации е подробно уредена в глава V, раздел III от ЗЗП, който можете да откриете тук.

Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
– Запазен добър търговски вид без следи от употреба
– Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
– Запазена оригинална опаковка и етикет.
– Представяне на касов бон или платежно нареждане за закупуване на стоката и гаранционна карта
ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за разваляне на договора за продажба и връщане на заплатената сума, когато несъответствието на закупената стока е незначително от описаното.

При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на Роял Бейби БГ ЕООД.
Срокът по търговската гаранцията започва да тече от датата която е посочена в нея, ако същата е ползвана съгласно инструкциите за употреба.
Търговската гаранция отпада, ремонта,  както експедиционните разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите, които не са посочени в гаранционната карта и повредата е причинена:

-Несъзнателно или умишлено

-Не са спазани инструкциите за употреба, подръжка, монтаж

-Стоката е неправилно или частично асемблирана

-Има получени наранявания по време на експлоатацията, при пренасяне, транспорт или съхранение в не подходяща среда, деформация или счупване на стоката причинени от външно влияние

-Повредата е възникнала при неправилна и или небрежна употреба, претоварване

-Повредата е възникнала вследствие на употреба на стоката за цели, разлияни от предназначението и

-При опити за ремонт самостоятелно или неупълномощено лице

-При наличие на промяна или модификация на конструкцията

-Деформация или счупване на стоката причинени от външно влияние, включително природни бедствия, счупване в следствие на упражнена сила или удар от твърд предмет, катастрофа

-Стоката е била подложена на промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и други подобни

Гаранцията не покрива части подлежащи на амортизация при нормална употреба, като:

  • ЗА ДЕТСКИ КОЛИЧКИ – ДАМАСКА (ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА), ЧАНТА, ПОКРИВАЛО, СЕНННИК, ГУМИ – ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ, БОЛЧЕТА И ГАЙКИ, ПЛАСТМАСОВИ ЕЛЕМЕНТИ, БАГАЖНИК, ДЪЖДОБРАН, КОМАРНИК, ЦИП, ТИК-ТАК КОПЧЕТА, АКСЕСОАРИ, МАТРАК
  • ЗА СТОЛЧЕТА ЗА КОЛА – ДАМАСКА, СЕННИК, ПОКРИВАЛО, АКСЕСОАРИ
  • ЗА КОШАРИ ЗА СПАНЕ И ИГРА – ДАМАСКА, ДЮШЕК, БАЛДАХИН, ЦИП, АКСЕСОАРИ
  • ЗА БЪНДЖИ, ЛЮЛКА, ШЕЗЛОНГ, ПРОХОДИЛКА, СТОЛЧЕ ЗА ХРАНЕНЕ, ПОДЛОЖКА ЗА ПОВИВАНЕ – ДАМАСКА, АКСЕСОАРИ
  • ЗА ПОРТ-БЕБЕ, ТВЪРД КОШ ЗА КОЛИЧКА И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА БЕБЕ – ДАМАСКА, ЦИП, ТИК-ТАК КОПЧЕТА, АКСЕСОАРИ
  • ЗА ДЪРВЕНИ ЛЕГЛА – УВРЕДЕНИ И НАРАНЕНИ ПЛОСКОСТИ, ПОВРЕДИ В РЕЗУЛТАТ НА НЕСПАЗЕНИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ
  • ЗА ИГРАЧКИ – ГУМИ, АКУМУЛАТОРИ, БАТЕРИИ, АКСЕСОАРИ


Срокът за отстраняване на дефекти по търговска гаранция е 30-дневен от предоставяне на повредената стока на ТЪРГОВЕЦА.

 

ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ